Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usługi naprawy sprzętu

 1. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i akceptuje poniższy regulamin.
 2. Klient oddaje sprzęt do naprawy aby go naprawić.
 3. Złożenie zlecenia naprawy sprzętu odbywa się telefonicznie, za pomocą smsa , poprzez formularz na stronie internetowej, poprzez pozostawienie sprzętu w serwisie i poprzez każdy inny ogólnie przyjęty sposób
 4. Sprzęt od klienta odbierają i odwożą serwisanci lub firma kurierska. Sprzęt serwis odbiera na terenie Warszawy. Jeśli klient przebywa pod innym adresem niż adres podany w trakcie składania zlecenia naprawy , może przekierować kuriera lub kierowcę pod inny adres. Kurier nie jest pracownikiem serwisu . Wysyłka i odbiór sprzętu odbywa się na zasadach określonych przez Prawo Przewozowe ,regulamin firmy kurierskiej i regulamin serwisu
 5. Przekazanie sprzętu firmie kurierskiej lub serwisantowi oznacza zawarcie prawnie wiążącej . umowy naprawy sprzętu. Zasady naprawy określa niniejszy regulamin. Każdy klient po złożeniu zlecenia naprawy otrzymuje smsem link do regulaminu i zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed przekazaniem sprzętu do serwisu.  Regulamin jest także uzewnętrzniony na stronie internetowej www.pogotowie-komputerowe.net.pl
 6. Przekazując sprzęt do naprawy klient zobowiązany jest do dołączenia w przypadku laptopa kabla zasilającego, w przypadku komputera stacjonarnego przekazuje sam komputer. Nie ma potrzeby pakowania przekazywanego sprzętu. Kurierzy i serwisanci dysponują opakowaniami niezbędnymi do przewożenia sprzętu
 7. Po przekazaniu sprzętu klient przesyła na numer telefonu 579 079 369 hasła niezbędne do naprawy oraz numer NIP do wystawienia faktury VAT. W przypadku gdy klient nie poda numeru NIP przed odesłaniem sprzętu faktura zostanie wystawiona do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym została wykonana usługa i przesłana klientowi na podanego przez klienta maila. W przypadku gdy klient nie podał smsem numeru NIP niezbędnego do wystawienia faktury i po przekazaniu sprzętu do doręczenia firmie kurierskiej lub serwisantowi zażąda dostarczenia faktury wraz ze sprzętem ponosi dodatkowe koszty dostarczenia w wysokości 39zł .
 8. Każdorazowo czas wykonania naprawy jest uzgadniany z klientem. Czas wykonania naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku ujawnienia usterek jakich klient nie podał w trakcie składania zlecenia naprawy, oraz w przypadku konieczności zamówienia części zamiennych i materiałów koniecznych do naprawy. Do czasu naprawy nie wlicza się dni świątecznych, niedziel, sobót i czasu transportu sprzętu komputerowego w obie strony
 9. Sprzęt komputerowy jest zdiagnozowany tylko i wyłącznie pod kątem usterki podanej przez klienta w trakcie składania zlecenia naprawy.
 10. Wycena naprawy dotyczy tylko i wyłącznie usterek podanej przez klienta w trakcie zlecania naprawy
 11. Czas wykonania diagnozy i wyceny wynosi do 48 godzin. W przypadku ujawnienia usterek nie podanych przez klienta lub konieczności znalezienia części zamiennych i materiałów niezbędnych do wyceny czas wykonania diagnozy i wyceny może ulec wydłużeniu.
 12. W przypadku zlecenia przez klienta pilnej naprawy ,naprawy do kwoty 369zł  są wykonywane bez uprzedniej konsultacji z klientem . Konsultacja jest wymagana w przypadku gdy koszt naprawy przekracza kwotę 369zł lub nie została zlecona przez klienta pilna naprawa
 13. W przypadku gdy w trakcie naprawy ujawnią się kolejne usterki nie podane w trakcie zlecania naprawy klient otrzyma kolejną wycenę. W przypadku rezygnacji z naprawy ,gdy ujawnią się kolejne usterki sprzętu , klient ponosi koszt już wykonanych prac i koszt zamówionych części zamiennych i materiałów niezbędnych do naprawy.
 14. Serwis nie wydaje uszkodzonych części, chyba że uzgodniono z klientem inaczej
 15. Klient ponosi koszty już wykonanych prac oraz zamówionych części zamiennych i materiałów niezbędnych do naprawy gdy zrezygnuje z naprawy po akceptacji kosztów naprawy.
 16. Serwis nie odpowiada za legalność oprogramowania i danych zawartych na nośnikach dostarczonych do serwisu. Serwis gwarantuje poufność danych zawartych na nośnikach dostarczonych ze sprzętem.
 17. Dane zawarte na nośnikach są w pełni bezpieczne, serwis zawsze pracuje na kopiach danych. Jednak serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub programów w trakcie wykonywania czynności serwisowych w przypadku uszkodzenia nośników danych ,błędów na nośnikach danych, lub działalności wirusów
 18. Serwis nie jest zobowiązany do odtworzenia oryginalnej zawartości nośników danych po naprawie chyba , że uzgodniono z klientem inaczej
 19. W przypadku reinstalacji systemów operacyjnych serwis instaluje system operacyjny wraz sterownikami oraz podstawowe i bezpłatne oprogramowanie. Płatne oprogramowanie instalowane jest tylko i wyłącznie z oryginalnych nośników dostarczonych przez klienta i podlega dodatkowej opłacie.
 20. Serwis zastrzega sobie prawo zwrotu klientowi nienaprawionego sprzętu w przypadku braku dostępnych części lub wystąpienia innych czynników niezależnych od serwisu.
 21. Po przekazaniu sprzętu do naprawy każdy klient ma prawo uzyskać informacje na temat postępów naprawy sprzętu. Serwis informacji na temat postępów naprawy sprzętu udziela za pomocą sms . Dodatkowe informacje na temat postępów naprawy sprzętu klient może uzyskać wysyłając sms na numer 579 079 369. Odpowiedzi na sms serwis udziela w ciągu 24 godzin od otrzymania sms. Informacji na temat postępów naprawy sprzętu serwis udziela w godzinach od 10-18 od poniedziałku do piątku. Infolinia i czat na stronie internetowej czynne  są 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Infolinia i czat przeznaczone są tylko i wyłącznie do zgłaszania przez klientów zleceń napraw. Infolinia i czat nie służą do udzielania informacji na temat postępów naprawy. Serwisanci na infolinii i na czacie dysponują tylko i wyłącznie informacjami jakie zostały przekazane klientowi za pomocą sms.
 22. Każdemu klientowi przysługuje prawo do 10 minut bezpłatnych konsultacji telefonicznych w trakcie naprawy sprzętu. Konsultacje telefoniczne klient umawia wysyłając sms na numer 579 079 369 . Serwisant oddzwoni do klienta w ciągu 24 godzin od otrzymania sms. Konsultacje mogą obejmować dowolnie poruszane przez klienta tematy, także zapytania o postępy naprawy sprzętu. Po wyczerpaniu limitu 10 bezpłatnych minut konsultacji klient jest informowany o wyczerpaniu się limitu i informowany o kosztach konsultacji po wyczerpaniu się limitu. Koszt konsultacji telefonicznych doliczany jest do rachunku za naprawę. Klient zobowiązuje się nie blokować infolinii serwisu. W przypadku blokowania infolinii serwisu klient po przekroczeniu limitu 10 bezpłatnych minut konsultacji zostaje obciążony kosztami konsultacji po uprzednim poinformowaniu o kosztach konsultacji.
 23. Naprawiony sprzęt jest odsyłany klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej lub serwisanta. Przed wysyłką sprzęt jest testowany pod kątem usterek będących przedmiotem naprawy.
 24. Za pośrednictwem firmy kurierskiej sprzęt odsyłany jest na zasadach określonych w załączniku nr.2 do regulaminu
 25. Klient zobowiązany jest odebrać sprzęt w terminie 21 dni od zwrotu niedoręczonego sprzętu klientowi przez firmę kurierską lub od poinformowania klienta o możliwości odbioru sprzętu w serwisie (jeśli sprzęt został dostarczony do serwisu osobiście). Po upływie 21 dni naliczana jest opłata w wysokości 10zł za każdy dzień magazynowania sprzętu. Po upływie 45 dni od poinformowania o możliwości odbioru sprzętu nieodebrany sprzęt jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art.180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art.181 Kodeksu Cywilnego i przechodzi na własność serwisu . O możliwości odbioru klient informowany jest smsem lub telefonicznie na numer telefonu podany w trakcie składania zlecenia naprawy.
 26. Na naprawy serwis udziela gwarancji. Gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie napraw wykonanych przez serwis. Gwarancji nie podlegają usterki powstałe z winy użytkownika.
 27. Oprogramowanie nie podlega gwarancji serwisu. Gwarantem oprogramowania jest twórca oprogramowania
 28. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 Dz. U. Nr02.101.926.
 29. Serwis zobowiązuje się do zachowania poufności danych znajdujących się na dyskach twardych powierzonego do naprawy sprzętu komputerowego
 30. Serwis prowadzony jest przez Foralab ul. 1 Sierpnia 47A/7 Warszawa, Numer NIP 5223085585, REGON 366746629.
 31. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę naprawy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Klient może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie
  a) Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
  b) Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie naprawy nie przysługuje w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umowy:
  – o świadczenie usługi, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni naprawę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Serwis utraci prawo odstąpienia od umowy;
  -w której Klient wyraźnie żądał, aby serwis do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
  c)  Główne cechy świadczenia naprawy zostaną szczegółowo określone i przekazane Klientowi przez serwis w trakcie diagnozy i wyceny.
 32. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 33. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 grudnia 2016

 

Załącznik nr.1

Promocja „Diagnoza, wycena , odbiór i zwrot sprzętu gratis”

 1. Czas wykonania diagnozy i wyceny wynosi do 48 godzin. W przypadku ujawnienia usterek nie podanych przez klienta w trakcie składania zlecenia naprawy lub konieczności znalezienia części zamiennych i materiałów niezbędnych do wyceny czas wykonania diagnozy i wyceny może ulec wydłużeniu.
 2. Diagnoza i wycena dokonywana jest przez serwis z dochowaniem należytej staranności , zgodnie z zasadami sztuki informatycznej i elektronicznej
 3. Diagnoza komputerów stacjonarnych jest zawsze płatna. Koszt diagnozy wynosi 184,50zł. Opłata za diagnozę komputera stacjonarnego jest anulowana w przypadku zgody klienta na naprawę
 4. W przypadku rezygnacji z naprawy w trakcie trwania wyceny i diagnozy sprzętu komputerowego klient ponosi koszt diagnozy, odbioru i zwrotu sprzętu w wysokości 184,50zł
 5. W przypadku braku zgody na naprawę sprzęt zwracany jest w terminie 7 dni od rezygnacji klienta z naprawy. Przyspieszenie tego terminu może się łączyć z doliczeniem dodatkowych kosztów przez serwis. Dodatkowe koszty są każdorazowo uzgadniane z klientem przed wykonaniem zwrotu. Zwrot sprzętu odbywa się za posrednictwem firmy kurierskiej lub serwisantów

Załącznik nr.2

Zasady zwrotu sprzętu przez firmę kurierską i serwisantów

 1. Kurier nie jest pracownikiem serwisu . W obecności kuriera nie ma możliwości testowania sprzętu . Wysyłka i odbiór sprzętu odbywa się na zasadach określonych przez Prawo Przewozowe, regulamin firmy kurierskiej i regulamin serwisu.
 2. Dostarczenie sprzętu przez serwisanta i testowanie sprzętu w obecności serwisanta jest dodatkowo płatne. Koszt dostawy sprzętu przez serwisanta ustalany jest z klientem przed dostarczeniem sprzętu.
 3. Bezpłatny zwrot sprzętu odbywa się w godzinach 10-17 od poniedziałku do piątku. Zwrot sprzętu w godzinach 17-19 wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 26zł , zwrot sprzętu w godzinach od 19 do 23 wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 49,20zł. Zwrot sprzętu w sobotę w godzinach 9-17 kosztuje dodatkowo 26zł , w godzinach 17-19 kosztuje dodatkowo 49,20zł , w godzinach 19-23 kosztuje dodatkowo 73,80zł . Zwrot sprzętu w niedzielę w godzinach 9-17 kosztuje dodatkowo 49,20zł, w godzinach 17-19 kosztuje dodatkowo 73,80zł , w godzinach 19-23 kosztuje dodatkowo 98,40zł  . W godzinach 23-9 koszt ustalany jest indywidualnie przed wykonaniem usługi.
 4. Odesłanie sprzętu gratis nie przysługuje klientowi , który nie wywiązał się z warunków promocji „Diagnoza, wycena , odbiór i zwrot sprzętu gratis” . Jeśli klient po umówieniu się i dotarciu przez kuriera EasyCouriers pod wskazany adres nie odebrał sprzętu to ponosi koszty kolejnej wysyłki sprzętu w wysokości 49,20zł . Dodatkowe opłaty są naliczane zgodnie z pkt. 3 regulaminu. Kolejny raz sprzęt zostanie wysłany po dokonaniu zapłaty za usługę + koszty wysyłki na wskazane przez serwis konto bankowe
 5. Po przybyciu pod wskazany przez klienta adres kurier EasyCouriers oczekuje bezpłatnie przez 10 minut. Czas oczekiwania oznacza przebywanie kuriera pod wskazanym przez klienta adresem. Po upływie 10 minut kurier nalicza opłatę w wysokości 26zł za każde rozpoczęte 10 minut. Opłata pobierana jest przez kuriera łącznie z opłatą za naprawę. W przypadku gdy klient odmówi zapłaty za czas oczekiwania kuriera razem z opłatą za naprawę sprzętu, sprzęt wraca do serwisu . Kolejny raz sprzęt zostanie wysłany po dokonaniu zapłaty za usługę + koszty wysyłki na wskazane przez serwis konto bankowe
 6. Za pośrednictwem serwisantów sprzęt wysyłany jest odpłatnie po uprzednim uzgodnieniu kosztów z klientem. W trakcie odpłatnej wizyty serwisanta serwisant może uczestniczyć w testowaniu sprzętu przez klienta lub wykonać dodatkowe usługi u klienta. Jeśli klient po umówieniu się i dotarciu przez serwisanta pod wskazany adres nie odebrał sprzętu i nie skorzystał z usługi to ponosi koszty dojazdu serwisanta w wysokości 184,50zł. Kolejny raz sprzęt zostanie wysłany po dokonaniu zapłaty za usługę + koszty wsysyłki na wskazane przez serwis konto bankowe

Załącznik nr3

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Zleceniodawca może złożyć reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi
 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: a) dane identyfikacyjne Zleceniodawcy – imię nazwisko lub jego nazwę, adres,b) określenie przedmiotu reklamacji
 3. Za datę wniesienia reklamacji w formie pisemnej przyjmuje się datę wpływu reklamacji do siedziby Zleceniobiorcy.
 4.  W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia reklamacji następuję niezwłocznie po jej wpływie w godzinach pracy serwisu
 5. Złożone reklamacje serwis rozpatruje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji
 6. Reklamcje można składać na maila info@foralab.com , listownie na adres Foralab ul. 1 Sierpnia 47A/7 02-134 Warszawa

Załącznik nr4

Treść art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.